Trifolium medium kz1


Algemeen

Eigenlijk is Bochtige klaver een zeldzame soort klaver die heel erg lijkt op Rode klaver (Trifolium pratense). Het is absoluut geen ondersoort maar een echte op zichzelf staande soort. Er zijn wel degelijk verschillen maar die staan alleen in een betere flora. In de meeste "gewone"  flora's is deze plant niet eens te vinden Bochtige klaver komt ongeveer een maand later (juni-juli) dan Rode klaver in bloei.

Er komen minstens 16 soorten Klaver (Trifolium) in het wild voor in Nederland:

Verklaring Nederlandse naam

Het Bochtige is te verklaren vanwege de zig-zag stengels tussen de verspreid staande stengekbladeren.

Volgens veel Etymologen is de herkomst van het woord Klaver onzeker. Het kwam al voor in het Middelnederlands (tussen 1200 en 1500) als Klever en Clavere. Het woord zou ook afgeleid kunnen zijn van het Oudgermaanse Cloefre, wat wil zeggen Splitsen of Klieven en dat zou slaan op het in drieén gespleten blad.

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring

Namen in andere talen

  • Frysk: Steile reade klaver
  • English: Zigzag Clover
  • Français: Trèfle intermédiaire
  • Deutsch: Zickzack-Klee
  • Espanõl: ?
  • Italiano: Trifoglio medio
  • Svenska: Skogsklöver
  • Norsk: Skogkløver
  • Dansk: Bugtet kløver

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Zigzag Clover. Dit betekent "zigzag klaver", verwijzend naar de zigzag vormende stengels.

Voor de verspreiding van Trifolium medium in Engeland zie deze kaart.

De Franse naam is Trèfle intermédiaire. Dit bekent "tussenliggende klaver. Deze plant houdt het midden tussen Witte Klaver (Trifolium repens) en Rode klaver (Trifolium pratense) maar het is absoluut een aparte soort.

De Duitse naam is Zickzack-Klee. Dit is dezelfde naam als de Engelse naam.

Voor de verspreiding van Trifolium medium in Duitsland zie deze kaart.

De Spaanse naam voor Trifolium sups. medium trébol de bosque. Dit betekent "bosklaver". Dat zou de suggestie geven dat deze plant de voorkeur geeft aan schaduw terwijl de verspreiding in Nederland voor een groot deel bij de grote rivieren ligt, niet echt een schaduwrijke plek. Misschien geld dit alleen voor de specifieke soort. De naam zonder subs. is Trebol. Maar dit is weer erg algemeen want dit betekent "klaver". 

In Spanje kent men minstens vier namen voor elke plant. De algemene volksnaam, de Catalaanse naam (Provincie in Noord+Oost Spanje tegen de Pyreneeën aan), de Gallische naam (provincie in Noord-West-Spanje) en de Baskische naam (provincie in West-Spanje tegen de Pyreneeën aan). Ik heb de meest voorkomende algemene naam gebruikt,

De Italiaanse naam is Trifoglio medio. Dit betekent "gemiddelde klaver". Het is de Italiaanse benaming voor de wetenschappelijke naam. 

Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. Er is een algemene volksnaam en ook nog een variatie of een volledige andere naam in een van de 17 provincies. Ik heb de meest voorkomende algemene naam gebruikt.

De Zweedse en Noorse naam is nagenoeg gelijk, Skogsklöver/Skogkløver. Dit betekent "bosklaver, net als de Spaanse naam.

Voor de verspreiding van Trifolium medium in Zweden zie deze kaart.

De Deense naam is Bugtet kløver. Dit betekend "meanderende klaver", een mooie naam voor een zigzag vormende stengel.

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige tot half beschaduwde, warme plaatsen op vrij droge tot vochtige, matig voedselarme tot matig voedselrijke, zwak zure tot kalkrijke, vaak lemige grond (zand, leem, zavel, klei, löss, mergel en stenige plaatsen).

Groeiplaats
Bosranden (kalkrijke zomen), bossen (lichte, grazige plekken), struwelen (laagblijvend), bermen, heide (grazige plekken), afgravingen (leemkuilen), akkers (akkerranden), grasland (overgangen van naar struweel), dijken (dijkhellingen) en langs spoorwegen (spoordijken).

Verspreiding

Nederland
Vrij zeldzaam in het rivierengebied en op enkele plaatsen in het oosten en midden, zeldzaam in Zuid-Limburg en zeer zeldzaam in Drenthe.

Vlaanderen
Zeer zeldzaam. Verspreid door Vlaanderen.

Wallonië
Vrij algemeen in het Maasgebied en in de Ardennen. Elders zeldzaam tot zeer zeldzaam.

Wereld
Europa, behalve in een groot deel van Noord-Scandinavië en het Middellandse-Zeegebied. Ook in West-Azië. Ingeburgerd in o.a. oostelijk Noord-Amerika, Tasmanië en Nieuw-Zeeland.

Bron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL

Verspreiding

Verspreiding Bochtige klaver

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten