Stellaria graminea eF


Algemeen

En ik maar afvragen waarom ik deze schitterende plant niet heb gezien. Totdat ik op de Floronsite keek en las "Algemeen, maar vrij zeldzaam in Zeeland, in laagveengebieden en in het noordelijk zeekleigebied". En laat ik nu net in een laagveengebied (Gouda) wonen. Grasmuur bloeit in Mei, Juni en Juli.

Er komen minstens 9 soorten Muur (Stellaria) in het wild voor in Nederland:

 • Bosmuur (Stellaria nemorum) - zeldzaam
 • Duinvogelmuur (Stellaria apetala) - algemeen
 • Heggenvogelmuur (Stellaria neglecta) - zeldzaam
 • Grasmuur (Stellaria graminea) - algemeen
 • Grote muur (Stellaria holostea) - algemeen
 • Moerasmuur (Stellaria alsine) - algemeen
 • Vogelmuur (Stellaria media) - algemeen
 • Watermuur (Stellaria aquatica/Myosoton aquaticum) - algemeen
 • Zeegroene muur (Stellaria palustris) - algemeen

Verklaring Nederlandse naam

Het is een open deur waar deze plant te vinden is. Bij Ecologie & Verspreiding staat een uitgebreide beschrijving.

Het woord muur is alsvolgt te verklaren. Vogelmuur heet in het Duits Vogelmiere en is uit het Frans over genomen met de naam Mouron des oiseaux. Bij Dodoens (1644) werd Vogelmuur benoemd “van de fransoysen du Mouron; van de welcke de Nederlanders den naem Muer ghenomen hebben“. Het is dus hoogstwaarschijnlijk dat de naam Muur afgeleid is uit het Franse Mouron.

Namen in andere talen

 • English: Lesser Stitchwort
 • Français: Stellaire graminée
 • Deutsch: Gras-Sternmiere
 • Espanõl: Rèvola menuda
 • Italiano: Centocchio gramignola
 • Svenska: Grässtjärnblomma
 • Norsk: Grasstjerneblom
 • Dansk: Græsbladet fladstjerne

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is

De Franse naam is

De Duitse naam is

De Spaanse naam is

De Italiaanse naam is

De Zweedse naam is

De Noorse naam is

De Deense naam is

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige tot half beschaduwde plaatsen op matig droge tot meestal vochtige, matig voedselarme tot matig voedselrijke, matig bemeste grond. Vaak op plaatsen met een sterk wisselende waterstand (zand, leem, zavel en rivierklei).

Groeiplaats
Bermen, grasland (o.a. in weiland met weinig vee, niet te hoog wordend hooiland en uiterwaarden), bosranden, heggen, struwelen, akkers (akkerranden), mierenbulten, langs spoorwegen (spoorbermen), heide (grazige plaatsen), zeeduinen, waterkanten (sloten, greppels, vijvers) en aan de bovenrand van kwelders (schorren).

Verspreiding

Nederland
Algemeen, maar vrij zeldzaam in Zeeland, in laagveengebieden en in het noordelijk zeekleigebied.

Vlaanderen
Algemeen, maar zeldzaam in de Polders.

Wallonië
Algemeen.

Wereld
Gematigde streken in Europa en Azië. Ingeburgerd in Noord-Amerika.

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring

Verspreiding

Verspreiding Grasmuur

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten