Smalle wikke

Algemeen

Deze soort kruist makkelijk met twee andere soorten. Voederwikke (Vicia sativa supsp. Sativa) en Smalle (Vicia sativa sups. Nigra). En deze kruisingen zijn echt moeilijk uit elkaar te halen. Om u een beetje op weg te helpen staat op Waarneming.nl een determinatietabel. Zonder kruisingen zijn er wel elf soorten Wikke in Nederland. Deze zijn niet altijd makkelijk op naam te brengen. Een goede flora is bij Wikke-soorten dan ook niet overbodig. Voederwikke werd vroeger massaal gekweekt als veevoeder. Voederwikke bloeit in Mei, Juni en Juli.

Op de website van Flora van Nederland is een Videodeterminatie van Smalle wikke te zien.

Op de website van Flora van Nederland is een Videodeterminatie van deze Voederwikke te zien.

Er komen minstens 11 soorten Wikke (Vicia) in het wild voor in Nederland:

Verklaring Nederlandse naam

Wikke komt van "wikkelen". Een eigenschap van de hele Wikke-familie om zich door middel van uitlopers omhoog te wikkelen. 

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring.

Namen in andere talen

  • Frysk: Boerewikke/Fergetten wikje/Smelle wikke
  • English: Common vetch
  • Français: Vesce cultivée
  • Deutsch: Ackerwicke
  • Espanõl: Veza común
  • Italiano: Veccia comune
  • Svenska: Fodervicker
  • Norsk: Vanlig åkervikk
  • Dansk: Foder-Vikke

verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Narrow-leaved Vetch. Dit is de Engelse benaming voor de Nederlandse naam, "smal(bladige) wikke.

Voor de verspreiding van Voeder/vergeten/smalle wikke in Engeland zie deze kaart.

De Franse naam is Vesce cultivée. Dit betekent "gecultiveerde wikke". Deze Wikkesoort werd verbouwd als veevoeder.

De Duitse naam is Ackerwicke. Dit betekent "Akkerwikke"

De Spaanse en Italiaanse naam is nagenoeg gelijk. Veza común/Veccia comune. Dit betekent ook weer "gewone wikke".

In Spanje kent men minstens vier namen voor elke plant. De algemene volksnaam, de Catalaanse naam (Provincie in Noord+Oost Spanje tegen de Pyreneeën aan), de Gallische naam (provincie in Noord-West-Spanje) en de Baskische naam (provincie in West-Spanje tegen de Pyreneeën aan). Ik heb de meest voorkomende algemene naam gebruikt.

Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. Er is een algemene volksnaam en ook nog een variatie of een volledige andere naam in een van de 17 provincies. Ik heb de meest voorkomende algemene naam gebruikt.

De Zweedse naam is Fodervicker. Dit betekent "voederwikke". Dit is een overkoepelende naam voor alle soorten Voederwikkes

De Noorse naam is Vanlig åkervikke. Dit betekent "algemene Akkerwikke".

De Deense naam is Foder-Vikke. Dit betekent weer "voederwikke"

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige, grazige tot open plaatsen op matig vochtige tot droge, voedselarme tot matig voedselrijke, niet te zure, vaak iets kalkhoudende grond (zand, leem, zavel, mergel en löss).

Groeiplaats
Bermen, grasland (schraal grasland), dijken, heggen, akkers (graanakkers), rotsachtige plaatsen, ruigten, schrale overhoeken, langs spoorwegen (spoorwegterreinen), zeeduinen (duinhellingen, in duinvalleien tussen ijl dwergstruweel, binnenduinweiland en duingrasland), rivierduinen, ruderale plaatsen, braakliggende grond, omgewerkte grond en afgravingen.

Verspreiding

Nederland
Vrij algemeen.

Vlaanderen
Algemeen.

Wallonië
Algemeen, maar wat minder in de Ardennen.

Wereld
Oorspronkelijk uit Midden-Europa.

Bron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL

Verspreiding Vicia sativa

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten

Foto's