Smalle wikke

Algemeen

Deze soort kruist makkelijk met twee andere soorten. Voederwikke (Vicia sativa supsp. Sativa) en Smalle (Vicia sativa sups. Nigra). En deze kruisingen zijn echt moeilijk uit elkaar te halen. Zonder kruisingen zijn er wel elf soorten Wikke in Nederland. Deze zijn zonder kruisingen ook al niet altijd makkelijk op naam te brengen. Een goede flora is bij Wikke-soorten dan ook niet overbodig. Voederwikke werd vroeger massaal gekweekt als veevoeder. Voederwikke bloeit in Mei, Juni en Juli.

Er komen minstens 11 soorten Wikke (Vicia) in het wild voor in Nederland:

Verklaring Nederlandse naam

Wikke komt van "wikkelen". Een eigenschap van de hele Wikke-familie om zich door middel van uitlopers omhoog te wikkelen. 

Namen in andere talen

  • English: Common vetch
  • Français: Vesce cultivée
  • Deutsch: Ackerwicke
  • Espanõl: Veza común
  • Italiano: Veccia comune
  • Svenska: Fodervicker
  • Norsk: Vanlig åkervikk
  • Dansk: Foder-Vikke

verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Narrow-leaved Vetch. Dit is de Engelse benaming voor de Nederlandse naam, "smal(bladige) wikke.

Voor de verspreiding van Voeder/vergeten/smalle wikke in Engeland zie deze kaart.

De Franse naam is Vesce cultivée. Dit betekent "gecultiveerde wikke". Deze Wikkesoort werd verbouwd als veevoeder.

De Duitse naam is Ackerwicke. Dit betekent "Akkerwikke"

De Zweedse naam is Fodervicker. Dit betekent "voederwikke". Dit is een overkoepelende naam voor alle soorten Voederwikkes

De Noorse naam is Vanlig åkervikke. Dit betekent "algemene Akkerwikke".

De Deense naam is Foder-Vikke. Dit betekent weer "voederwikke"

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige, grazige tot open plaatsen op matig vochtige tot droge, voedselarme tot matig voedselrijke, niet te zure, vaak iets kalkhoudende grond (zand, leem, zavel, mergel en löss).

Groeiplaats
Bermen, grasland (schraal grasland), dijken, heggen, akkers (graanakkers), rotsachtige plaatsen, ruigten, schrale overhoeken, langs spoorwegen (spoorwegterreinen), zeeduinen (duinhellingen, in duinvalleien tussen ijl dwergstruweel, binnenduinweiland en duingrasland), rivierduinen, ruderale plaatsen, braakliggende grond, omgewerkte grond en afgravingen.

Verspreiding

Nederland
Vrij algemeen.

Vlaanderen
Algemeen.

Wallonië
Algemeen, maar wat minder in de Ardennen.

Wereld
Oorspronkelijk uit Midden-Europa.

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring.

Verspreiding Vicia sativa

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten

Foto's