Watergentiaan

Algemeen

Watergentiaan bloeit in Juli, Augustus en September.. Toch is de levensduur van een individuele bloem beperkt tot slechts enkele dagen. De prachtige eigele bloemen met een mooie rafelrand ontvouwen zich boven water nadat de bloemknop is volgroeid, aan de oppervlakte komt en openbarst. Na de bloei verdwijnt de uitgebloeide bloem weer onder water, maar zijn plaats is gauw weer ingenomen door een nieuw ontluikende knop uit de bloembundels onder de waterspiegel. Zo wekt Watergentiaan de indruk een langdurige bloeier te zijn.

Op de website van Flora van Nederland is een Videodeterminatie van deze plant te zien.

Verklaring Nederlandse naam

Water want deze plant groeit uitsluitend in het water.

Gentiaan verwijst naar de familie waartoe deze plant behoort (de gentiaanfamilie (Gentianaceae). Volgens het Nederlands Etymologisch Woordenboek komt gentiaan misschien illyr (in het Latijn Illyricumen en het besloeg heel de Adriatische kuststrook van het vroegere Joegoslavië en het huidige Albanië.. De herkomst dat beschreven staat bij het verhaal van Plinius, dat de plant door de koning der Illyriërs Genti(u)s ontdekt zou zijn is niet meer dan volksetymologie. Alhoewel in het Cruijdeboeck deel 3 capitel 12, bladzijde 367-368 van Rembert Dodoens staat doodleuk "Gentius Coninck van Illyrien heeft dit cruyt ierst ghevonden ende tot den gebruyck der medecynen ghebrocht/ ende daer om worddet naer sijnen naem Gentiana ghenaempt."

Namen in andere talen

  • English: Fringed Waterlily
  • Français: Faux nénuphar
  • Deutsch: Seekanne
  • Espanõl:
  • Italiano: Limnantemio
  • Norsk: Sjøgull
  • Dansk: Almindelig Søblad

verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Fringed Waterlily. Dit betekent "gewimperde waterlelie". Het gewimperde slaat op de "wimpers" op de randen van de kroonbladen. De naam Waterlelie is puur vanwege een Plant in het water. Het verwijst naar het eerste gedeelte van de wetenschappelijke naam. Want familie van de Witte waterlelie  (Nymphaea alba) is deze plant absoluut niet.

Voor de verspreiding van Watergentiaan in Engeland zie deze kaart.

De Franse naam is Faux nénuphar. Dit betekent "valse waterlelie". Nénuphar komt van het Arabische "nînûfar" na een paar jaar is dit "Nénufar" of "Nénuphar" geworden. In het Frans heten de Gele plomp (Nuphar lutea) en Witte waterlelie (Nymphaea alba) Nénuphar.

De Duitse naam is Seekanne. Dit betekent "waterkan".

De Italiaanse naam is Limnantemio. Gek genoeg kon ik niks vinden over deze naam dus hij is no onbekend. Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. De hier genoemde naam kan ook nog varianten hebben.

De Zweedse en Noorse naam is nagenoeg gelijk, Sjögull/Sjøgull. Dit betekent "watergoud". Natuurlijk vanwege de goudgele kleur van de bloem die massaal in plakken "goud" in de Zweedse wateren voorkomt. Daar zijn ze dan ook niet blij met deze plant. In 1870 werd Watergentiaan als cultuurplant ingevoerd. Nu blijkt het een ware invasieve soort te zijn die hele watergangen blokkeert door de grote hoeveelheden.

Voor de verspreiding van Watergentiaan in Zweden zie deze kaart.

De Deense naam is Almindelig Søblad. Dit betekent "gewoon waterblad".

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige plaatsen in ondiep tot vrij diep, stilstaand of zwak stromend, voedselrijk, zoet, zwak zuur tot kalkhoudend, helder water met weinig organische stof op de bodem. Zoutmijdend (vooral op klei, ook wel op venig zand en venige klei, maar niet op puur veen).

Groeiplaats
Water (plassen, kanalen, sloten, oude doorbraakkolken langs de rivieren, oude rivierarmen, spoorsloten, vijvers, afwateringskanaaltjes, duinplassen aan de binnenduinrand en veenriviertjes).

Verspreiding

Nederland
Vrij algemeen in laagveengebieden en het rivierengebied en vrij zeldzaam in het noordoosten van het land. Eelders zeldzaam. Niet op enkele waddeneilanden.

Vlaanderen
Zeer zeldzaam. Sterk afgenomen.

Wallonië
Zeer zeldzaam of verdwenen.

Wereld
Gematigde streken in Europa en Azië, maar zeldzaam in het grootste deel van het verspreidingsgebied.

Meer

Zie ook de wetenschappelijke verklaring.

Verspreiding Watergentiaan

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten