Cirsium palustre

Algemeen

Kale jonker houdt van natte, bemeste graslanden. Dat wij daarvan genoeg hebben is goed te zien aan het verspreidingskaartje. Hij doet zijn naam eer aan en is gemakkelijk te herkennen aan de het solitaire (alleenstaande) en kale voorkomen. Eventueel is hij te verwarren met de Kruldistel (Cardûus crispus) maar de verschillen zijn duidelijk. Hij bloeit van Juni tot en met September.

Er komen in Nederland minstens vier soorten Cirsium (niet elke distel is een Circium-soort) voor:

 • Akkerdistel (Cirsium arvense) - Algemeen
 • Kale jonker (Cirsium palustre) - Algemeen
 • Moesdistel (Cirsium oleraceum) - zeldzaam
 • Spaanse ruiter (Cirsium dissectum) - vrij zeldzaam
 • Speerdistel (Cirsium vulgare) - algemeen
 • wollige distel (Cirsium eriophorum) - zeer zeldzaam

De term Distel is een Ruim begrip. Meestal lezen mensen "een stekelige composiet". Er zijn 5 soorten "Distels":

Op de website van Flora van Nederland is een Videodeterminatie van deze plant te zien.

Verklaring Wetenschappelijke naam

Cirsium is afkomstig van het Griekse woord Kirsos, dat "gezwollen ader" of "spatader" betekent. Distels werden vroeger als remedie hiertegen gebruikt.

Palustre (Latijn) betekent "moeras" , wat duidt op de vochtige groeiplaats van deze plant.

Namen in andere talen

 • English: Marsh thistle
 • Français: Cirse des marais
 • Deutsch: Sumpf-Kratzdistel
 • Espanõl:
 • Italiano: Cardo di palude
 • Svenska: Kärrtistel
 • Norsk: Myrtistel
 • Dansk: Kær-Tidsel

verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Marsh thistle. Dit betekent "moerasdistel". De plant heeft inderdaad zeer vochtige grond nodig.

Voor de verspreiding van Cirsium palustre in Engeland zie deze kaart.

De Franse naam is Cirse des marais. Dit betekent ook "moerasdistel.

De Duitse naam is Sumpf-Kratzdistel. Dit betekent letterlijk "moeras-krasdistel". Hierbij ligt de nadruk behalve bij moeras ook op Krassen, krabben. Hiermee wordt het tweede deel van de Cirsium palustre (Kale jonker) bedoeld. Cirsium is afkomstig van het Griekse woord kirsos, dat "gezwollen ader" of "spatader" betekent. Distels werden vroeger als remedie hiertegen gebruikt.

De Italiaanse naam is Cardo di palude. Dit betekent weer "distel van het moeras". Er is niet één specifieke Italiaanse naam voor een plant, dit verschilt per regio. De hier genoemde naam kan ook nog varianten hebben.

De Zweedse naam is Kärrtistel. Ook dit betekent "moerasdistel".

Voor de verspreiding van Cirsium palustre in Zweden zie deze kaart.

De Noorse naam is Myrtistel. "moerasdistel".

De Deense naam is Kær-Tidsel "moerasdistel"

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige tot licht beschaduwde plaatsen op natte, matig voedselarme tot vaak matig voedselrijke, meestal licht bemeste, humeuze, zwak zure tot kalkhoudende grond (zand, leem, veen en lichte klei).

Groeiplaats
Grasland (hooiland en weiland), zeeduinen (duinvalleien), waterkanten (langs sloten en greppels), moerassen (trilveen en jong veenmosrietland), bermen, grazige ruigten, bossen (lichte plekken in loofbossen en moerasbossen), bosranden, heggen, struwelen, kapvlakten en langs spoorwegen (spoorweggreppels).

Verspreiding

Nederland
Algemeen, maar vrij zeldzaam in Zeeland, het noordelijk zeekleigebied en Flevoland.

Vlaanderen
Vrij algemeen tot algemeen.

Wallonië
Vrij algemeen.

Wereld
Europa, behalve in het uiterste zuiden. Zeldzaam in Midden-Siberië. Ingevoerd in het oosten van Noord-Amerika en in Nieuw-Zeeland.

Meer

Zie ook de Nederlandse verklaring.

Verspreiding Cirsium palustre

 

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten

Foto's