Galium palustre

Algemeen

Moeraswalstro bloeit in Mei tot en met September.

Er komen minstens 10 soorten Walstro (Galium) in het wild voor in Nederland:

 • Blauw walstro ((Sherardia arvensis) - vrij zeldzaam
 • Geel walstro (Gallium verum) - algemeen
 • Glad walstro (Galium mollugo subsp. erectum) - algemeen
 • Kleefkruid (Galium aparine) - algemeen
 • Kruisblad walstro (Cruciata laevipes) - vrij zeldzaam
 • Kalkwalstro (Gallium pumilum) - zeer zeldzaam
 • Lieve vrouwe bedstro (Gallium odoratum) - algemeen maar verwilderde tuinplant
 • Liggend walstro (Gallium saxatile) - algemeen
 • Moeraswalstro (Galium palustre) - algemeen
 • Ruw walstro (Gallium uligosum) - algemeen

Verklaring Wetenschappelijke naam

Galium komt van Gala (Grieks) en betekent "melk". Een verklaring hiervoor is dat de leden van het geslacht walstro (Galium) vroeger zijn gebruikt bij de kaasbereiding om melk te stremmen. De voor het stremmen verantwoordelijke stof is het Aparine.

Palustre (Latijn) betekent "moeras" , wat duidt op de vochtige groeiplaats van deze plant.

Namen in andere talen

 • English: Marsh-bedstraw
 • Français: Gaillet des marais
 • Deutsch: Sumpf-Labkraut
 • Espanõl: Galio palustre
 • Italiano: Caglio allungato
 • Svenska: Vattenmåra
 • Norsk: Myrmaure
 • Dansk: Kær-Snerre

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is

De Franse naam is

De Duitse naam is

De Spaanse naam is

De Italiaanse naam is

De Zweedse naam is

De Noorse naam is

De Deense naam is

Ecologie & Verspreiding

Ecologie

Bodem
Zonnige tot licht beschaduwde, open tot grazige plaatsen op natte of onder water (zoet tot zwak brak water) staande, matig voedselarme tot zeer voedselrijke, zwak zure tot basische (kalkhoudende) grond (vrijwel alle grondsoorten).

Groeiplaats
Waterkanten (beken, sloten, greppels en niet te voedselarme vennen), moerassen (drijftillen en jong veenmosrietland), bossen (moerasbossen), kapvlakten, zeeduinen (duinvalleien), grasland (hooiland en weiland), afgravingen, ijsbaantjes, langs paden, wagensporen en ruigten.

Verspreiding

Nederland
Algemeen, maar vrij zeldzaam in Zuid-Limburg, op de Veluwe en in Flevoland.

Vlaanderen
Algemeen, maar iets zeldzamer in de Leemstreek.

Wallonië
Vrij algemeen, maar vrij zeldzaam in Brabant, in het Maasgebied en in de zuidelijke Ardennen.

Wereld
In bijna heel Europa, oostelijk tot in Centraal-Azië. Ook in Noordwest-Afrika en oostelijk Noord-Amerika. Ingevoerd in Nieuw-Zeeland.

Meer

Zie ook de Nederlandse verklaring

Verspreiding Galium palustre

 

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten

Foto's