Vicia sativa subsp. nigra

Algemeen

Deze soort kruist makkelijk met twee andere soorten. Voederwikke (Vicia sativa supsp. Sativa) en Smalle (Vicia sativa sups. Nigra). En deze kruisingen zijn echt moeilijk uit elkaar te halen. Zonder kruisingen zijn er wel elf soorten Wikke in Nederland. Deze zijn zonder kruisingen ook al niet altijd makkelijk op naam te brengen. Een goede flora is bij Wikke-soorten dan ook niet overbodig. Voederwikke werd vroeger massaal gekweekt als veevoeder. Voederwikke bloeit in Mei, Juni en Juli.

Er komen minstens 11 soorten Wikke (Vicia) in het wild voor in Nederland:

Verklaring

Vicia komt van Vincio (Latijn) en betekent "vlechten/winden/binden". Dit duidt op het groeigedrag van deze plantenfamilie.

Sativa (Latijn) en betekent "gezaaid voor de oogst". Deze plant werd/wordt als cultuurgewas aangeplant. De bijnaam voor deze plant is dan ook Voederwikke.

Met subs. segetalis wordt de ondersoort Segetalis bedoeld. Dit komt van Segetum dat "graanveld" betekent. Het gehele woord betekent "behorende tot het graanveld".

Namen in andere talen

  • English: Common vetch
  • Français: Vesce cultivée
  • Deutsch: Ackerwicke
  • Espanõl: Veza común
  • Italiano: Veccia comune
  • Svenska: Fodervicker
  • Norsk: Vanlig åkervikk
  • Dansk: Foder-Vikke

verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Narrow-leaved Vetch. Dit is de Engelse benaming voor de Nederlandse naam, "smal(bladige) wikke.

Voor de verspreiding van Vicia sativa in Engeland zie deze kaart.

De Franse naam is Vesce cultivée. Dit betekent "gecultiveerde wikke". Deze Wikkesoort werd verbouwd als veevoeder.

De Duitse naam is Ackerwicke. Dit betekent "Akkerwikke"

De Zweedse naam is Fodervicker. Dit betekent "voederwikke". Dit is een overkoepelende naam voor alle soorten Voederwikkes

De Noorse naam is Vanlig åkervikke. Dit betekent "algemene Akkerwikke".

De Deense naam is Foder-Vikke. Dit betekent weer "voederwikke"

Ecologie & Verspreiding

Bodem
Zonnige, grazige tot open plaatsen op matig vochtige tot droge, voedselarme tot matig voedselrijke, niet te zure, vaak iets kalkhoudende grond (zand, leem, zavel, mergel en löss).

Groeiplaats
Bermen, grasland (schraal grasland), dijken, heggen, akkers (graanakkers), rotsachtige plaatsen, ruigten, schrale overhoeken, langs spoorwegen (spoorwegterreinen), zeeduinen (duinhellingen, in duinvalleien tussen ijl dwergstruweel, binnenduinweiland en duingrasland), rivierduinen, ruderale plaatsen, braakliggende grond, omgewerkte grond en afgravingen.

Verspreiding

Nederland
Vrij algemeen.

Vlaanderen
Algemeen.

Wallonië
Algemeen, maar wat minder in de Ardennen.

Wereld
Oorspronkelijk uit Midden-Europa.

Meer

Zie ook de Nederlandse verklaring.

Verspreiding Vicia sativa

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten

Foto's