Vicia tetrasperma Sturm10


Algemeen

Dit is een Algemene plant. Althans De Vierzadige wikke. De Gladde wikke is zeer zeldzaam. Maar het verschil tussen Vierzadige- en Slanke wikke is niet direct te zien dus heb ik deze twee samengevoegd. Sommige Wikke-soorten zijn zo en zo moeilijk uit elkaar te houden. Dus een goede flora is niet overbodig.

Er komen minstens 11 soorten Wikke (Vicia) in het wild voor in Nederland:

Verklaring wetenschappelijke naam

De officiële wetenschappelijke naam is Vicia tetrasperma (L.) Schreb.

Vicia komt van Vincio (Latijn) en betekent "vlechten/winden/binden". Dit duidt op het groeigedrag van deze plantenfamilie.

Tetra komt van téttares. Dit is Oudgrieks en betekent "vier".

Sperma is Latijn en betekent "zaad". Dit verwijst naar de vier zaden (meestal) in de zaaddoos van deze plant.

Meestal staat er achteraan de wetenschappelijke naam een afkorting. Dit is de afkorting van een wetenschapper/botanicus die deze plant deze plant heeft ontdekt/verzameld en tot details heeft beschreven. Soms staat er een tweede afkorting. Dan heeft een andere wetenschapper/botanist de plant nog beter  beschreven en iets gewijzigd. De eerste naam komt dan tussen haakjes te staan. In dit geval is dit (L.) Schreb.

L. staat voor Carl Linnaeus. In 1753 beschreef hij de soort als Ervum tetraspermum in de publicatie Species Plantarum.

      

Schreb. staat voor Johann Christian Daniel von Schreber (17 januari 1739 — 10 december 1810) was een Duits medicus en natuurvorser. Schreber studeerde onder Carl Linnaeus aan de universiteit van Uppsala, bij wie hij in 1760 promoveerde tot doctor in de geneeskunde. Hij werd hoogleraar in de plantkunde en directeur van de botanische tuin van Erlangen. In 1771 publiceerde hij de soort als Vicia tetrasperma in de publicatie Spicilegium Florae Lipsicae.

     

Meer

Zie ook de Nederlandse verklaring

Namen in andere talen

  • Frysk: Wikeartsje
  • English: Smooth Tare
  • Français: Lentillon
  • Deutsch: Viersamige Wicke
  • Espanõl: ?
  • Italiano: Veccia tetrasperma
  • Svenska: Sparvvicker
  • Norsk: Firfrøvikke
  • Dansk: Tadder-Vikke

Verklaring Buitenlandse namen

De Engelse naam is Smooth Tare. Dit betekent "gladde Tare". Welk gedeelte van de plant glad is en wat bedoeld wordt met Glad is mij onbekend. Het woord Tare is een beetje moeilijk. Eigenlijk betekent het "wikke" maar toch niet niet helemaal. Er zijn gek genoeg maar een paar soorten Wikke in Engeland die Tare heten. De exacte betekenis is mij dus onbekend.

De Franse naam is Ers à quatre graines,  of Lentillon. Ers wordt vertaald met "linzenwikke". À quatre graines betekent "met 4 zaden. De peulen (vruchten) van deze plant hebben altijd 4 zaden, Zie ook het eerste gedeelte van de Nederlandse naam. Lention betekent "linzen". De zaden van gecultiveerde Wikke zijn dus linzen.

De Duitse naam is Viersamige Wicke. Dit is de Duitse benaming voor de volledige Nederlandse naam.

De Spaanse en Italiaanse naam is nagenoeg gelijk Vícia tetrasperma/Veccia tetrasperma In Spanje  en Italië wordt dus de volledige wetenschappelijke naam aangehouden. 

De Zweedse naam is Sparvvicker. Dit betekent "huismus wikke". Waarom is mij onbekend.

De Noorse naam is Firfrøvikke. Fir betekent "vier", Frø betekent "zaad" en vikke betekent "wikke". Dus net als de Nederlandse naam, Vierzadige wikke.

De Deense naam is Tadder-Vikke. De betekenis hiervan nis mij onbekend.

Ecologie & Verspreiding

Dit taxon wordt aangetroffen in open, zonnige, matig voedselrijke, vochtige, matig stikstofrijke en matig zure, vaak kalkhoudende bodems bestaande uit löss, leem, zavel en veen. Ze groeit in akkers, langs heggen en in struwelen, op braakliggend terreinen en in bermen, verder op de taluds van spoorwegen en dijken. De eenjarige plant stamt oorspronkelijk uit Noordwest-Afrika en Zuid-Europa en is tegenwoordig in grote delen van Azië, Noord-Amerika, Australië en Nieuw-Zeeland vertegenwoordigd. Deze Wikke is plaatselijk vrij algemeen in Limburg en Zeeland, zeldzaam maar plaatselijk algemeen in het rivierengebied, in het noordelijke kleigebied van Texel en Oost-Groningen en in het Urbaan district bij Amsterdam. Elders is de plant zeer zeldzaam. Ze was vroeger vooral een soort van akkers maar is tegenwoordig vooral daarbuiten aan te treffen. Bestuiving geschiedt door insecten, vooral door bijen, zaden worden door de plant zelf verspreid maar mogelijk dragen de vogels, die de zaden graag eten ook bij aan de verspreiding.

CC-BY-SA 3.0 René van Moorsel, 2015

Bron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL

Verspreiding Vicia tetrasperma

Verspreiding Vierzadige wikke

Verspreiding Gladde wikke

FLORON Verspreidingsatlas vaatplanten